Gebruiksvoorwaarden Communicatie Cockpit B.V.

Versie 1 november 2021

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat u van de Diensten maakt, één en ander zoals hieronder gedefinieerd. Door in Overeenkomst te treden met Communicatie Cockpit B.V. en/ of door gebruik te maken van de Diensten van de Communicatie Cockpit B.V., geeft u onvoorwaardelijk aan akkoord te zijn met de Gebruiksvoorwaarden.

Wij adviseren u deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat u op de hoogte bent van uw rechten en verplichtingen als Gebruiker van de diensten van de Communicatie Cockpit B.V.. De gebruiksvoorwaarden vindt u tevens terug in de online support omgeving in de platformen van de Communicatie Cockpit B.V.

Artikel 1. Definities

1.1. In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen (al dan niet) met een hoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt het volgende verstaan:

Account de persoonlijke voor Gebruiker aangemaakte omgeving in de door de Communicatie Cockpit B.V. aangeboden Platformen;

Content alle informatie, data of al het materiaal in de vorm van afbeeldingen, video, tekst- en/of audiovisueel materiaal, look-and-feel, templates van de Accounts of iedere andere content die Communicatie Cockpit B.V. en/of haar licentiegever(s) via de Dienst beschikbaar maken.

Dienst werkzaamheden die toezien op het verschaffen van de toegang tot en het gebruik van Platformen die Communicatie Cockpit B.V. aan Gebruiker volgens Overeenkomst ter beschikking stelt;

Gebruiker natuurlijke of rechtspersoon die een Account heeft (aangemaakt) en gebruik maakt van de Dienst;

Gebruikerscontent alle informatie, data of al het materiaal in de vorm van afbeeldingen, video, tekst- en/of audiovisueel materiaal, look-and-feel, templates van de Accounts of iedere andere content die Gebruiker via de Platformen beschikbaar maken.

Gebruiksvoorwaarden onderhavige voorwaarden die onderdeel vormen van de Overeenkomst tussen Partijen en welke zien op ieder gebruik van de Dienst door Gebruiker;

IE-rechten alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteurs- rechten, merkrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op know how en éénlijnsprestaties;

Inloggegevens gebruikersnaam en wachtwoord van Gebruiker waarmee hij toegang krijgt tot het Account;

Leverancier de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Communicatie Cockpit B.V., kantoorhoudende te (1271 GB) Huizen, aan de Scheepswerf 9 en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 57808430;

Offerte het aanbod van Communicatie Cockpit B.V. op basis van welke Gebruiker de Dienst afneemt bij Communicatie Cockpit B.V. en welke teza- men met Gebruiksvoorwaarden en Verwerkers- overeenkomst onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst tussen Partijen;

Overeenkomst Deze komt tot stand wanneer de Gebruiker de Offerte (digitaal) ondertekent;

Partij partij (de Gebruiker en/ of Communicatie Cockpit B.V.) bij deze Gebruiksvoorwaarden;

persvragenMonitor en of issueMonitor het platform van Communicatie Cockpit B.V.;

Platform de persvragenMonitor en/ of de issueMonitor

Verwerkersovereenkomst Overeenkomst in welke wordt vastgesteld hoe Gebruiker, in de rol van Verwerkingsver- antwoordelijke, wenst dat de Communicatie Cockpit B.V., in de hoedanigheid als Verwerker, omgaat met diens gegevens;

Website website en alle onderliggende pagina’s van Communicatie Cockpit B.V., bereikbaar via: www.communicatie-cockpit.nl

Artikel 2. Algemeen

2.1. De Communicatie Cockpit B.V. is te allen tijde gerechtigd Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van de Gebruiker gebracht. Indien de Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Gebruiksvoorwaarden, accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is zijn enige mogelijkheid de Dienst niet meer te gebruiken, waarop zijn Account door Communicatie Cockpit B.V. zal worden verwijderd.

2.2. Partijen wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van de Gebruiker van de hand.

Artikel 3. Toegang tot de Dienst en beschikbaarheid

3.1. Nadat er door Gebruiker en/of Communicatie Cockpit BV een Account is aangemaakt, heeft Gebruiker toegang tot de Dienst. Communicatie Cockpit B.V. spant zich in om de Dienst operationeel en in overeenstemming met de Overeenkomst aan de Gebruiker aan te bieden. Communicatie Cockpit B.V. kan onderhoud en ondersteuning aan Gebruikers bieden met betrekking tot de Dienst zoals aangegeven in de Offerte, en doet dit te allen tijde op basis van ‘best efforts’ (“Support”).

3.2. Nadat Gebruiker de Offerte (digitaal) heeft ondertekend, verstuurt Communicatie Cockpit B.V. de Gebruiker een activatiecode, waarmee de Gebruiker toegang kan verkrijgen tot zijn Account. Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, dient de Gebruiker een Account aangemaakt te hebben binnen desbetreffend platform, tenzij anders overeengekomen.

3.3. Gebruiker staat er jegens Communicatie Cockpit B.V. voor in dat de informatie die hij bij het aanmaken van het Account verstrekt compleet, actueel en juist is. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een Account op naam van een ander aan te maken.

3.4. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn Inloggegevens. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn Inloggegevens aan derden te verstrekken. De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik van de Dienst via zijn Account en vrijwaart Communicatie Cockpit B.V. ter zake. Communicatie Cockpit B.V. mag ervan uitgaan dat de Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn Inloggegevens. Zodra de Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Gebruiker Communicatie Cockpit B.V. binnen 24 uur daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens. Communicatie Cockpit B.V. is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Dienst door derden.

3.5. Communicatie Cockpit B.V. garandeert niet dat (alle onderdelen van) de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Communicatie Cockpit B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.

3.6. De Gebruiker aanvaardt dat Platformen en/ of Dienst alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft in Platformen en/of Dienst op het moment van gebruik (op “as is” basis).

3.7. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst.

3.8. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Communicatie Cockpit B.V. ten dienste staan, is Communicatie Cockpit B.V. te allen tijde, indien zij daartoe gronden aanwezig acht, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de activiteiten van Gebruiker in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:

Communicatie Cockpit B.V. zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

Artikel 4. Gebruik van de Dienst

4.1. Gebruiker erkent en aanvaardt dat Communicatie Cockpit B.V. geen kennis heeft van en/of bemoeienis heeft met de Gebruikerscontent. Communicatie Cockpit B.V. is dan ook niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van Content of de Dienst. Communicatie Cockpit B.V. heeft nadrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de Dienst tussen de Gebruikers en/of derden wordt gemaakt noch met de eventuele afspraken en/of Overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien. Gebruiker vrijwaart Communicatie Cockpit B.V. derhalve volledig ter zake van (de inhoud van) Gebruikerscontent.

4.2. De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van Platformen en/of Dienst verricht.

4.3. Het is de Gebruiker niet toegestaan om:

Artikel 5. Gebruikerscontent

5.1. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat Gebruikerscontent gebruikt kan worden door andere Gebruikers binnen de eigen organisatie. De Gebruiker erkent dat Communicatie Cockpit B.V. geen invloed heeft op de naleving van deze Gebruiksvoorwaarden door andere Gebruikers.

5.2. Het is de Gebruiker niet toegestaan Gebruikerscontent te plaatsen en de Gebruiker vrijwaart Communicatie Cockpit B.V. volledig tegen Gebruikerscontent welke:

5.3. Communicatie Cockpit B.V. behoudt zich het recht voor om Gebruikerscontent te verwijderen op de voet van artikel 12. Het voorgaande vindt altijd plaats in overleg met de Gebruiker.

5.4. Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde Content inbreuk maakt op zijn rechten dan wel de rechten van een andere Gebruiker of een derde, zal de Gebruiker dit onverwijld aan Communicatie Cockpit B.V. melden via de weg van Artikel 12.

Artikel 6. Betaling

6.1. De kosten voor het gebruik van de Dienst, staan vermeld op de Offerte. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

6.2. Communicatie Cockpit B.V. is gerechtigd op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen aan te passen. Indien de Gebruiker niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, kan de Gebruiker het gebruik van de Dienst stoppen en zijn Account verwijderen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

6.3. Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven in Offerte en/ of Gebruiksvoorwaarden. Indien een periodieke betaling is overeengekomen en/of niet per automatisch incasso wordt of kan worden betaald, betaalt de Gebruiker binnen de termijn die op de factuur is vermeld. Indien geen betalingstermijn is vermeld of anderszins schriftelijk overeengekomen, geschiedt de betaling door de Gebruiker binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

6.4. Indien na het verstrijken van deze termijn door Communicatie Cockpit B.V. nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de Gebruiker direct in verzuim, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim is de Gebruiker rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente.

6.5. Indien de Gebruiker na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Communicatie Cockpit B.V. de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door Communicatie Cockpit B.V. gemaakte kosten in verband met te late betalingen ten laste van de Gebruiker.

6.6. Klachten met betrekking tot facturen en/of de Dienst schorten de betalingsverplichtingen van de Gebruiker niet op.

Artikel 7. IE-rechten

7.1. Communicatie Cockpit B.V. behoudt alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn verleend op grond van de Overeenkomst. De IE-rechten met betrekking tot de Dienst, Platformen, Content van de Communicatie Cockpit B.V. en alle andere werken die aan de Gebruiker beschikbaar worden gesteld, berusten uitdrukkelijk bij Communicatie Cockpit B.V. en/ of haar licentiegevers.

7.2. Onder de voorwaarden die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, geeft Communicatie Cockpit B.V. de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Dienst, Platformen, Content van de Communicatie Cockpit B.V., voor de doeleinden als beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

7.3. De Gebruiker doet uitdrukkelijk afstand van alle persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 van de Auteurswet, voor zover dit krachtens dat wetsartikel is toegestaan.

7.4. De Gebruiker staat er jegens Communicatie Cockpit B.V. voor in dat hij volledig rechthebbende is ten aanzien van de Gebruikerscontent en dat hij volledig gerechtigd is om de licentie als bedoeld in dit artikel te verlenen aan Communicatie Cockpit B.V. De Gebruiker staat er eveneens voor in dat de Gebruikerscontent geen inbreuk maakt op (intellectuele-eigendoms) rechten van Gebruikers en/of derden en vrijwaart Communicatie Cockpit B.V. tegen iedre claim van Gebruikers en/of derden die is gebaseerd op de schending hiervan.

7.5. Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om Gebruikerscontent, waaronder mede begrepen Gebruikerscontent van andere Gebruikers, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse-engineeren, openbaar te maken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Communicatie Cockpit B.V. of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.

7.6. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enig IE-recht aan Gebruiker over te dragen. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE-rechten van Communicatie Cockpit B.V., zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Communicatie Cockpit B.V. IE-rechten heeft, of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen of het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van Platformen en/ of Dienst.

7.7. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot IE-rechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Artikel 8. Privacy

8.1. Tijdens het aanmaken van het Account en gedurende het verlenen van de Dienst, verstrekt de Gebruiker (persoons-)gegevens aan Communicatie Cockpit B.V.. Deze (persoons-)gegevens zullen conform toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden verwerkt.

Artikel 9. Garanties en vrijwaringen

9.1. De Gebruiker is jegens Communicatie Cockpit B.V. aansprakelijk voor, en vrijwaart Communicatie Cockpit B.V. volledig tegen, alle schade en kosten die Communicatie Cockpit B.V. lijdt of maakt ten gevolge van (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Gebruiker, (ii) enig handelen van de Gebruiker in strijd met de Dienst of (iii) van een onrechtmatige daad. Alle door Communicatie Cockpit B.V. gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door de Gebruiker worden vergoed.

9.2. Platformen kunnen hyperlinks bevatten waarmee Gebruiker Platform verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. Communicatie Cockpit B.V. heeft geen zeggenschap over de websites of diensten van derden. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van de websites of diensten van derden een andere voorwaarden van toepassing zijn. Communicatie Cockpit B.V. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/ of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Indien Communicatie Cockpit B.V. aansprakelijk is jegens Gebruiker voor schade uit welke hoofde dan ook, is Communicatie Cockpit B.V. uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die Gebruiker lijdt als gevolg van een aan Communicatie Cockpit B.V. toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale cumulatieve aansprakelijkheid onder de Overeenkomst zal nooit meer bedragen dan het bedrag dat de beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Communicatie Cockpit B.V. ter zake aan Communicatie Cockpit B.V. uitkeert, en in ieder geval nooit meer dan EUR 2500,- bedragen.

10.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

10.3. Iedere aansprakelijkheid van Communicatie Cockpit B.V. voor andere dan directe schade, zoals beschreven in Artikel 10.2, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer begrepen, winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer.

10.4. De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid s niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Communicatie Cockpit B.V. zelf of haar leidinggevenden.

10.5. De aansprakelijkheid van Communicatie Cockpit B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Gebruiker Communicatie Cockpit B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn van tenminste 2 weken ter zuivering van de toerekenbare tekortkoming wordt gesteld, en Communicatie Cockpit B.V. ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen, behoudens in geval van een blijvende toerekenbare tekortkoming. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Communicatie Cockpit B.V. in staat is adequaat te reageren.

10.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Communicatie Cockpit B.V. meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Communicatie Cockpit B.V. vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 11. Overmacht

11.1. Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Communicatie Cockpit B.V. indien sprake is van overmacht.

11.2. Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor het aanbieden van Communicatie Cockpit B.V. cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Communicatie Cockpit B.V., tekortkomingen van door Communicatie Cockpit B.V. ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, ddos-aanvallen, de niet-beschikbaarheid van diensten van derden, hardware-storingen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.

Artikel 12. Melding onrechtmatige Content

12.1. Aangezien Communicatie Cockpit B.V. geen kennis en/of bemoeienis heeft met de inhoud van Content, is zij niet aansprakelijk voor enige schade in verband met het (onrechtmatig) gebruik van Content. Communicatie Cockpit B.V. is slechts, onder de voorwaarden zoals hieronder aangegeven, gehouden om na ontvangst van een melding onmiskenbaar onrechtmatig materiaal te verwijderen of onmiskenbaar onrechtmatige activiteiten stop te zetten.

12.2. Communicatie Cockpit B.V. behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot blokkering van materiaal of stopzetting van een activiteit over te gaan, indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de melding of de rechtmatigheid van het daarbij geleverde bewijs te twijfelen of indien een belangenafweging dit van haar eist. In dat kader kan Communicatie Cockpit B.V. bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat het betreffende materiaal of de betreffende activiteit onmiskenbaar onrechtmatig is.

12.3. Communicatie Cockpit B.V. zal op geen enkele wijze partij hoeven te zijn bij een geschil tussen degene die de melding doet en enige derde.

12.4. Degene die de melding doet vrijwaart Communicatie Cockpit B.V. tegen iedere aanspraak van derden in verband met de blokkering of verwijdering van materiaal of stopzetting van activiteiten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Communicatie Cockpit B.V. lijdt, nog zal kunnen lijden of die Communicatie Cockpit B.V. dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen -doch niet daartoe beperkt- het vergoeden van kosten voor rechtsbijstand.

12.5. Communicatie Cockpit B.V. respecteert en beschermt de privacy van degenen die meldingen doen. Alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in het kader van een melding zal altijd in overeenstemming met de AVG worden behandeld en zal alleen gebruikt worden voor het in behandeling nemen van de melding.

Artikel 13. Duur en beëindiging

13.1. De Overeenkomst in het kader van de gebruikmaking van de Dienst wordt in beginsel aangegaan voor een periode van twaalf (12) maanden, tenzij expliciet anders aangegeven in de Offerte. Na de eerste termijn, zal de Overeenkomst telkens automatisch worden verlengd voor de periode van de initiële duur, tenzij één van de Partijen de Overeenkomst opzegt en daarbij een termijn van drie (3) maanden in acht neemt.

13.2. In geval van ontbinding van de Overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen Communicatie Cockpit B.V. reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daar tegenover staande betalingsverplichting. Bedragen die Communicatie Cockpit B.V. vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Communicatie Cockpit B.V. ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

13.3. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht van de Gebruiker om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. Communicatie Cockpit verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk het Account. Op eerste verzoek van Gebruiker, verstrekt Communicatie Cockpit B.V. kosteloos de Gebruikerscontent aan de betreffende Gebruiker op een voor Communicatie Cockpit B.V. passende wijze en in een algemeen gangbaar format, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 14. Varia

14.1. Op deze Gebruiksvoorwaarden en al het gebruik van de Dienst en de Website is Nederlands recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen die tussen de Gebruiker en Communicatie Cockpit B.V. ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

14.3. Communicatie Cockpit B.V. mag in overleg met de Gebruiker haar rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen.

14.4. Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven de Gebruiker en Communicatie Cockpit B.V. aan het overblijvende gedeelte verbonden. Communicatie Cockpit B.V. zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.